سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

امین مخته

نتایج سه توپ

رتبه

نام تیم

امتیاز

گل

بازی

?

یوسفی

??

??

?

?

شایگان

??

?

?

?

اجاق

?

?

?

?

احراری

?

?-

?

?

پدرام

?

?-

?

?

شهریار

?

?-

?

 

بازی ها:                                                                      زنگ اول

 یوسفی با اجاق                          و                              شایگان با احراری

بازی ها:                                                                      زنگ دوم

پدرام با شهریار